انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

انرژی پاک

۰
ظرفیت مشترکین(مگاوات)
۰
ظرفیت پروانه خرده فروشی
۰
تعداد مشترکین
Electricity sales rate
نرخ فروش برق

نرخ فروش برق به مشترکین بالای ۱ مگاوات

 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۲۱۳.۷۹۱۲۲۴.۴۲۱۲۱۹.۹۵
متوسط بازار عمده فروشی و بورس۱۰۲۸.۹۷۱۰۹۷.۴۶۱۱۲۱.۳۹
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۱۸۸۳۵
متوسط نرخ برق سال گذشته
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۳۸۰.۱۲۱۴۵۹.۶۲۱۴۹۱.۴۷
متوسط بازار عمده فروشی و بورس۱۲۱۷.۴۷۱۲۹۶.۲۶۱۳۵۳.۱۷
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۱۸۶۲۱
متوسط نرخ برق سال گذشته
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۶۸۴.۳۹۱۹۶۵.۲۷۲۰۷۹.۷۷
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۹۵۸.۳۶۹۶۵.۶۷۹۷۰.۳۶
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۱۹۱۵۶
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۶۳۶.۳۳۱۹۰۳.۸۶۲۰۰۳.۹۴
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۹۵۸.۳۶۹۵۶.۶۷۹۷۰.۳۶
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۲۵۱۰۴
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۵۱۸.۶۸۱۷۹۹.۱۳۱۸۶۲.۲۲
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۱۰۰۸.۸۶۱۰۱۸.۷۵۱۰۲۳.۵۷
نرخ ۴-د (صنایع انرژی‏ بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۲۶۵۱۵
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۴۶۷.۷۸۱۷۳۹.۲۳۱۷۹۲.۰۲
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۹۷۴.۰۵۹۸۰.۱۱۹۸۲.۱۵
نرخ ۴-د (صنایع انرژی‏ بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۳۰۸۲۰
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۵۱۰.۷۲۱۷۱۲.۱۴۱۷۱۳.۵۸
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۹۶۵.۲۹۹۶۳.۴۴۹۵۶.۹۹
نرخ ۴-د (صنایع انرژی‏ بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۳۲۰۳۲
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۴۷۵.۲۳۱۵۰۹.۳۱۵۱۱.۳۸
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۸۹۵.۲۱۹۰۴.۳۴۹۰۸.۶۷
نرخ ۴-د (صنایع انرژی‏ بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۳۰۸۹۸
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۴۲۵.۲۵۱۴۷۶.۶۸۱۴۷۹.۳۳
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۸۵۹.۲۶۸۶۳۸۶۲.۶۳
نرخ ۴-د (صنایع انرژی‏ بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۳۱۷۷۷
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۵۵۴.۰۹۱۵۸۹.۱۱۱۵۹۱.۳۲
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۸۵۶.۷۷۸۶۱.۲۶۸۶۱.۵۷
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۲۸۹۲۳
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۵۲۱.۱۹۱۵۴۶.۹۶۱۵۵۰.۲۸
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۸۲۵.۸۸۳۰.۷۲۸۲۹.۳۸
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۶۰۰۰۱۲۰۰۰۲۴۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۲۸۷۹۴
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۵۶۷.۸۸۱۶۳۴.۹۵۱۶۵۷.۶۴
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۷۹۴.۳۷۹۸.۲۳۷۹۶.۶۲
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۶۰۰۰۱۲۰۰۰۲۴۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۳۰۱۷۷
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
weblog
وبلاگ

جدیدترین اخبار و مقالات صنعت برق و انرژی