انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

انرژی پاک

ظرفیت مشترکین(مگاوات)
۰
ظرفیت پروانه خرده فروشی
۰
تعداد مشترکین
۰
Electricity sales rate
نرخ فروش برق

نرخ فروش برق به مشترکین بالای ۱ مگاوات

 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۲۱۳.۷۹۱۲۲۴.۴۲۱۲۱۹.۹۵
متوسط بازار عمده فروشی و بورس۱۰۲۸.۹۷۱۰۹۷.۴۶۱۱۲۱.۳۹
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۱۸۸۳۵
متوسط نرخ برق سال گذشته
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۳۸۰.۱۲۱۴۵۹.۶۲۱۴۹۱.۴۷
متوسط بازار عمده فروشی و بورس۱۲۱۷.۴۷۱۲۹۶.۲۶۱۳۵۳.۱۷
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۱۸۶۲۱
متوسط نرخ برق سال گذشته
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۶۸۴.۳۹۱۹۶۵.۲۷۲۰۷۹.۷۷
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۹۵۸.۳۶۹۶۵.۶۷۹۷۰.۳۶
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۱۹۱۵۶
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۶۳۶.۳۳۱۹۰۳.۸۶۲۰۰۳.۹۴
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۹۵۸.۳۶۹۵۶.۶۷۹۷۰.۳۶
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۲۵۱۰۴
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۵۱۸.۶۸۱۷۹۹.۱۳۱۸۶۲.۲۲
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۱۰۰۸.۸۶۱۰۱۸.۷۵۱۰۲۳.۵۷
نرخ ۴-د (صنایع انرژی‏ بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۲۶۵۱۵
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۴۶۷.۷۸۱۷۳۹.۲۳۱۷۹۲.۰۲
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۹۷۴.۰۵۹۸۰.۱۱۹۸۲.۱۵
نرخ ۴-د (صنایع انرژی‏ بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۳۰۸۲۰
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۵۱۰.۷۲۱۷۱۲.۱۴۱۷۱۳.۵۸
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۹۶۵.۲۹۹۶۳.۴۴۹۵۶.۹۹
نرخ ۴-د (صنایع انرژی‏ بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۳۲۰۳۲
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۴۷۵.۲۳۱۵۰۹.۳۱۵۱۱.۳۸
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۸۹۵.۲۱۹۰۴.۳۴۹۰۸.۶۷
نرخ ۴-د (صنایع انرژی‏ بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۳۰۸۹۸
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۴۲۵.۲۵۱۴۷۶.۶۸۱۴۷۹.۳۳
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۸۵۹.۲۶۸۶۳۸۶۲.۶۳
نرخ ۴-د (صنایع انرژی‏ بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۳۱۷۷۷
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۵۵۴.۰۹۱۵۸۹.۱۱۱۵۹۱.۳۲
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۸۵۶.۷۷۸۶۱.۲۶۸۶۱.۵۷
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۲۸۹۲۳
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۵۲۱.۱۹۱۵۴۶.۹۶۱۵۵۰.۲۸
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۸۲۵.۸۸۳۰.۷۲۸۲۹.۳۸
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۶۰۰۰۱۲۰۰۰۲۴۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۲۸۷۹۴
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱۵۶۷.۸۸۱۶۳۴.۹۵۱۶۵۷.۶۴
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۷۹۴.۳۷۹۸.۲۳۷۹۶.۶۲
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر)۶۰۰۰۱۲۰۰۰۲۴۰۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا۳۰۱۷۷
متوسط نرخ برق سال گذشته۹۶۱.۸
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس۱,۶۳۴۱,۶۳۸۱,۵۸۰
متوسط نرخ تابلوی اول بورس۷۹۳۷۹۵۷۹۶
نرخ ۴-د (صنایع انرژی‏ بر بجز شمش آلومینیوم)۶۰۰۰۱۲۰۰۰۲۴۰۰۰
نرخ شمش آلومینیوم۳۰۰۰۶۰۰۰۱۲۰۰۰
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات۶۶۰۱۳۲۰۲۴۶۰۰
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶)۲۹۴۴۳
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس۲۵۳۶۷
حداکثر قیمت تابلوی سبز بورس۳۵۰۰۰
متوسط نرخ برق سال گذشته۱۴۶۱.۵۹
کم بار میان بار اوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس
متوسط بازار عمده فروشی و بورس
نرخ ۴-د
نرخ برق سبز
متوسط نرخ برق سال گذشته
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
 کم بارمیان باراوج بار
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس   
متوسط بازار عمده فروشی و بورس   
نرخ ۴-د   
نرخ برق سبز 
متوسط نرخ برق سال گذشته 
weblog
وبلاگ

جدیدترین مقالات صنعت برق و انرژی

Terms and Conditions
قوانین و مقررات

قوانین و مقررات صنعت برق و انرژی

تعرفه وزارت نیرو ۱۴۰۱

تعرفه ترانزیت سال ۱۴۰۱

توالی محاسبه قبض مشترکین بند ز تبصره ۱۵

توالی محاسبه قبض مشترکین بالای ۵ مگاوات عادی

دستورالعملهای خرید گواهی ظرفیت

News
اخبار

جدیدترین اخبار و تازه های صنعت برق و انرژی