قوانین و مقررات ابلاغ شده در بازار برق

دانلود ها


تعرفه وزارت نیرو 1401

تعرفه ترانزیت سال 1401

توالی محاسبه قبض مشترکین بند ز تبصره 15

توالی محاسبه قبض مشترکین بالای 5 مگاوات عادی

دستورالعملهای خرید گواهی ظرفیت

تست

تست

تعرفه برق 1402

تعرفه برق 1402