انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

تعرفه وزارت نیرو 1401

تعرفه ترانزیت سال 1401

توالی محاسبه قبض مشترکین بند ز تبصره 15

توالی محاسبه قبض مشترکین بالای 5 مگاوات عادی

دستورالعملهای خرید گواهی ظرفیت