اوج بارمیان بارکم بار
متوسط بازار و بورس1121.391097.461028.97
حداکثر قیمت برق1219.951224.421213.79
نرخ 4-د1200600300

 

 اوج بارمیان بارکم بار
متوسط بازار و بورس1353.171296.261217.47
حداکثر قیمت برق1491.471459.621380.12
نرخ 4-د1200600300

 

 اوج بارمیان بارکم بار
متوسط بازار و بورس1715.091571.81455.13
حداکثر قیمت برق1896.61736.01544.52
نرخ 4-د1200600300

 

 اوج بارمیان بارکم بار
متوسط بازار و بورس1859.281680.141553.76
حداکثر قیمت برق2003.941903.861636.33
نرخ 4-د1200600300

 

 اوج بارمیان بارکم بار
متوسط بازار و بورس1728.741565.581446.4
حداکثر قیمت برق1862.221799.131518.68
نرخ 4-د1200600300
متوسط برق تجدیدپذیر33567.1233567.1233567.12