انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

 
 اوج بارمیان بارکم بار
متوسط بازار و بورس۱۱۲۱.۳۹۱۰۹۷.۴۶۱۰۲۸.۹۷
حداکثر قیمت برق۱۲۱۹.۹۵۱۲۲۴.۴۲۱۲۱۳.۷۹
نرخ ۴-د۱۲۰۰۰۶۰۰۰۳۰۰۰

 

 اوج بارمیان بارکم بار
متوسط بازار و بورس۱۳۵۳.۱۷۱۲۹۶.۲۶۱۲۱۷.۴۷
حداکثر قیمت برق۱۴۹۱.۴۷۱۴۵۹.۶۲۱۳۸۰.۱۲
نرخ ۴-د۱۲۰۰۰۶۰۰۰۳۰۰۰

 

 اوج بارمیان بارکم بار
متوسط بازار و بورس۱۷۱۵.۰۹۱۵۷۱.۸۱۴۵۵.۱۳
حداکثر قیمت برق۱۸۹۶.۶۱۷۳۶.۰۱۵۴۴.۵۲
نرخ ۴-د۱۲۰۰۰۶۰۰۰۳۰۰۰

 

 اوج بارمیان بارکم بار
متوسط بازار و بورس۱۸۵۹.۲۸۱۶۸۰.۱۴۱۵۵۳.۷۶
حداکثر قیمت برق۲۰۰۳.۹۴۱۹۰۳.۸۶۱۶۳۶.۳۳
نرخ ۴-د۱۲۰۰۰۶۰۰۰۳۰۰۰

 

 اوج بارمیان بارکم بار
متوسط بازار و بورس۱۷۲۸.۷۴۱۵۶۵.۵۸۱۴۴۶.۴
حداکثر قیمت برق۱۸۶۲.۲۲۱۷۹۹.۱۳۱۵۱۸.۶۸
نرخ ۴-د۱۲۰۰۰۶۰۰۰۳۰۰۰
متوسط برق تجدیدپذیر۳۳۵۶۷.۱۲۳۳۵۶۷.۱۲۳۳۵۶۷.۱۲

 

 اوج بارمیان بارکم بار
متوسط بازار و بورس۱۷۰۱.۵۱۵۴۰.۴۱۳۹۸.۶
حداکثر قیمت برق۱۷۹۲۱۷۳۹.۲۱۴۶۷.۸
نرخ ۴-د۱۲۰۰۰۶۰۰۰۳۰۰۰
متوسط برق تجدیدپذیر۳۰۸۲۰۳۰۸۲۰۳۰۸۲۰