انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

[visualizer id="17724" lazy="no" class=""]

متوسط قیمت بازار عمده فروشی و بورس

پر باری

میان باری

کم باری

۱۰۸۵.۳

 

۹۶۲

۸۴۷.۱

 

پر باری

میان باری

کم باری

۱۲۴۶.۲

 

۱۰۴۴.۵

۸۷۴.۹

حداکثر قیمت بازار عمده فروشی و بورس

پر باری

میان باری

کم باری

۱۲۰۰

۱۲۰۰

۱۲۰۰

پر باری

میان باری

کم باری

۱۴۱۴.۸

۱۳۱۸.۶

۱۳۰۰