شرکت توانیر در تاریخ 99/11/27 مصوبه نحوه تامین انرژی مصرفی مشترکان با قدرت بیش از پنج مگاوات را به کلیه شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور ابلاغ نمود. بر اساس این ابلاغیه انرژی مصرفی مشترکان مشمول حداکثر تا پایان فروردین 1400 با روال جاری تامین می گردد و مشترکان مذکور موظفند از ابتدای اردیبهشت 1400 نسبت به تامین انرژی برق مصرفی خود از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه با عرضه کنندگان برق یا خرید از بورس انرژی اقدام نمایند. در غیراینصورت شرکتهای مالک شبکه به نیابت آنها نسبت به تامین انرژی برق مصرفی اقدام و صورتحساب برق مصرفی را براساس حداکثر قیمت برق در بازار عمده فروشی برق و یا حداکثر قیمت برق در بورس انرژی در آن دوره (هر کدام بیشتر باشد) و با احتساب نیم درصد به عنوان حق العمل محاسبه خواهند نمود. ابلاغیه توانیر و الحاقیه مربوطه در پیوست خبر درج شده است.

الحاقیه مصوبه بالای پنج مگاوات 1399

ابلاغیه مصوبه بالای 5 مگاوات سال 1399