انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

صنعت برق کشور از زمان تاسیس تا به امروز، در سایه خط مشی های متفاوت در چرخه فعالیت آن، همواره صحنه تحولات و فراز و فرودهای فراوانی بوده است.با این حال با توجه به سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به نظر می رسد که خصوصی شدن بخش‌ها و‌ صنایع مختلف از جمله صنعت برق اجتناب ناپذیر باشد. فرآیند خصوصی سازی بازار برق در ایران تحت عنوان مفاهیمی چون مقررات زدایی،تجدید ساختار، تجدید قوانین می باشد ادامه مطلب

۰
ظرفیت مشترک (مگاوات)
۰
ظرفیت نیروگاه (مگاوات)
۰
تعداد مشترکین

 

تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس )

تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس)

تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس )

۷۶۳.۸

۷۵۲.۸

۷۱۴.۶

 

تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق)

۸۱۶.۴

۸۱۰.۲

۷۸۶.۸

 

تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس )

تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس)

تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس )

۹۴۶.۴

۹۱۱.۱

۸۲۱.۷

تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق)

۱۰۳۶.۱

۹۸۶.۷

۸۸۹.۲

تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس )

تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس)

تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس )

۱۰۸۵.۳

۹۶۲

۸۴۷.۱

تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق)

۱۲۰۰

۱۲۰۰

۱۲۰۰

تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس )

تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس)

تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس )

۱۲۴۶.۲

۱۰۴۴.۵

۸۷۴.۹

تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق)

۱۳۱۸.۶

۱۴۱۴.۸

۱۳۰۰

تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس )

تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس)

تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس )

۱۱۹۹.۳

۱۰۲۸.۹

۸۶۸.۳

تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق)

۱۳۳۸.۱

۱۴۷۳

۱۳۰۰

تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس )

تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس)

تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس )

۱۰۷۶.۳

۹۴۹.۶

۸۳۳.۷

تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق)

۱۱۹۱.۱

۱۲۶۱.۳

۱۰۰۰

تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس )

تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس)

تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس )

۱۱۱۶.۳

۱۰۹۳

۱۰۱۷.۹

تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق)

۱۳۹۳.۸

۱۳۳۶.۶

۱۱۵۳.۳

تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس )

تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس)

تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس )

۹۸۹.۵

۹۸۷.۶

۹۸۰.۷

تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق)

۱۰۹۳.۶

۱۰۸۰.۱

۱۰۸۱.۳

تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس )

تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس)

تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس )

۱۰۰۸

۱۰۰۱.۸

۹۵۹.۸

تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق)

۱۱۶۳.۹

۱۱۸۹.۶

۱۱۰۷.۳

تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس )

تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس)

تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس )

۱۰۰۰.۳

۹۹۷.۱

۹۲۱.۶

تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق)

تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق)

۱۱۵۷

۱۰۹۸.۹

۱۰۸۵.۱