عنوان پروژه شرح تاریخ شروع تاریخ اتمام
احداث نیروگاه مقیاس کوچک احداث در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ (در حال بهره­برداری)
احداث در شهرستان آمل ۱۳۹۵ در حال اجرا
احداث نیروگاه خورشیدی احداث در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ۱۳۹۷ در حال اجرا
احداث نیروگاه خورشیدی احداث در شهرستان تاکستان ۱۳۹۷ در حال اجرا
مشاوره احداث نیروگاه مقیاس کوچک تهیه طرح اتصال کوتاه نیروگاه مقیاس کوچک ۱۳۹۴ ۱۳۹۴
پیمانکاری احداث نیروگاه مقیاس کوچک تأمین قطعات و اجرای طرح نیروگاه مقیاس کوچک ۱۳۹۶ ادامه دارد