عملکرد انرژی

عنوان پروژه شرح تاریخ شروع تاریخ اتمام
تست عملکردی نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد

·         مستندسازی استانداردهای مرتبط با تست عملکردی نیروگاه­های حرارتی؛

·         ممیزی گزارش تست تحویل واحدهای نیروگاه؛

·         مشاوره و نظارت بر اجرای تست­های کارایی شش ماهه بر اساس رویه مورد تأیید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی؛

·         مشاوره و ممیزی انرژی در جهت کاهش تلفات حرارتی و الکتریکی با هدف افزایش راندمان نیروگاه؛

·         بررسی و ارزیابی دستگاه­های اندازه­گیری نیروگاه به منظور اطمینان از صحت و دقت داده­های مورد نیاز تست؛

·         ممیزی صورتحساب­های ECA نیروگاه بر اساس تست عملکرد بعد از تعمیرات اساسی؛

·         تدوین گزارش جامع فنی تست­های عملکردی شش ماهه.

۱۳۹۵ در حال اجرا
قراداد تبدیل انرژی نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد

·         تهیه و تدوین فرمت صورتحساب­های ماهیانه بر اساس رویه معتبر شرکت مادرتخصصی برق حرارتی؛

·         تکمیل و ممیزی صورتحساب­های ماهیانه؛

·         تهیه و تدوین اولین فرمت صورتحساب تطبیقی؛

·         محاسبات جرائم دیرکرد در پرداخت­ صورتحساب­ها.

۱۳۹۳ در حال اجرا
بازار برق نیروگاه گازی کهنوج

·         ارسال فایل اکسل مقادیر پیشنهادی پیش­بینی واحدهای نیروگاه به صورت روزانه؛

·         رصد روزانه ابرازهای انجام شده و انعکاس مشاوره­های لازم؛

·         بررسی و ممیزی صورتحساب صادر شده روزانه و ماهیانه؛

·         ارسال اعتراضات؛

·         ارسال گزارش ماهیانه شامل تجزیه و تحلیل تمام کمیت­های صورتحساب و مقایسه آن با مقادیر دوره مشابه سال گذشته؛

·         ارسال گزارش سالانه پس از صدور صورتحساب قطعی؛

·         ارسال نتایج ارزیابی و تحلیل اطلاعیه‌ها و دستوراالعمل‌های فنی مصوب تاثیرگذار بر میزان درآمد نیروگاه و ارائه راه‌کار در جهت بهره‌مندی/ پیروی از دستورالعمل‌های مذکور؛

·         پیگیری صورتجلسات هیئت تنظیم بازار برق و اعلام مزایا و معایب صورتجلسات و همچنین شرکت در جلسات سندیکا؛

۱۳۹۴ ۱۳۹۶