تعرفه های برق از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷تعرفه ۱ : مصارف خانگی


تعرفه ۲ : مصارف عمومی

جدول نرخ

تعرفه ۳ : مصارف تولید -آب و كشاورزی


تعرفه ۴ : مصارف توليد - صنعت و معدن


تعرفه ۵ : سایر مصارف

تعرفه مشترکين با قدرت بيش از ۳۰ کيلووات

تعرفه مشترکين با قدرت ۳۰ کيلووات و کمتر برای مناطق غيرگرمسير و ماه های غيرگرم مناطق گرمسير

تعرفه مشترکين با قدرت ۳۰ کيلووات و کمتر برای ماه های گرم مناطق گرمسير


دریافت فایل PDF تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
این تعرفه توسط وزارت نیرو منتشر شده است، و از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ قابل اجراست

دانلود تعرفه سال ۹۷